Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: O-RW-Po Oświadczenie - rejestracja warunkowa
O-RW-Po (archiwalny) Oświadczenie - rejestracja warunkowa

Druk O-RW-Po (archiwalny) Oświadczenie - rejestracja warunkowa

0(0)
293
Wersja: 20.11.2015

Do czego stosuje się O-RW-Po

Sprawę załatwia osobiście właściciel pojazdu. Jeżeli pojazd stanowi przedmiot współwłasności sprawę może załatwić jeden z właścicieli po przedstawieniu pełnomocnictwa.

Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje czasowej rejestracji pojazdu warunkowo na okres nieprzekraczający 30 dni.

W tym momencie dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest pozwolenie czasowe, które przez upływem terminu jego ważności należy zwrócić do organu rejestrującego, który je wydał.

Gotowy dokument (dowód rejestracyjny) można odebrać po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w przypadku pozytywnej weryfikacji danych w Systemie Informacyjnym Schengen.

Odbiór dowodu rejestracyjnego odbywa się po przedstawieniu:

  • pozwolenia czasowego,
  • pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagane),
  • dowodu osobistego,
  • aktualnego ubezpieczenia OC.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, tekst jednolity ze zmianami) 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, tekst jednolity ze zmianami) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522, tekst jednolity) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727, tekst jednolity) 5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z ekslopatacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1162, tekst jednolity ze zmianami) 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 852) 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302, ze zmianami) 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628, tekst jednolity ze zmianami) 9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1203 t.j.) 10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (dz. U. z 2015 r., poz. 305, t.j.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.