KSNPIT-39 Kalkulator sprzedaży nieruchomości PIT-39

Druk KSNPIT-39 Kalkulator sprzedaży nieruchomości PIT-39

0(0)
2181
Wersja: 19.09.2023
Obowiązuje od 19.09.2023

Do czego stosuje się KSNPIT-39

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Koszty te są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

W efekcie w kalkulatorze podać należy wartość ponoszonych kosztów - łącznych z tytułu nabycia oraz z tytułu poczynionych nakładów oraz rok nabycia (poniesienia nakładów). Począwszy od roku kolejnego naliczone zostanie i podane, w jakiej wartości koszty te ulegają podwyższeniu. Kalkulator zsumuje wartość tego podwyższenia za wszystkie lata aż do roku poprzedzającego rok odpłatnej sprzedaży nieruchomości lub prawa. 

Łączną wartość, o którą podwyższa się koszty uzyskania przychodu, należy wprowadzić do PIT-39 sumując ją z poniesionymi kosztami i wykazać w pozycji dotyczącej koszty uzyskania przychodów. Nie należy ich osobno wykazywać w PIT-39.

Podstawa prawna

art. 22 ust. 6f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.