KSFS Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej

Druk KSFS Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej

0(0)
501
Wersja: 27.07.2012
Obowiązuje od 27.07.2012

Do czego stosuje się KSFS

Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej obejmuje:

 1. informację o wartości posiadanych finansowych środków płynnych, z uwzględnieniem:
  • środków pieniężnych w kasie,
  • środków pieniężnych na rachunku bieżącym nostro,
  • należności od podmiotów, którym można przypisać wagę ryzyka kredytowego w metodzie standardowej 0%, 20% lub 50%, z terminem płatności do 7 dni,
  • instrumentów dłużnych o niskim ryzyku, w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni,
  • papierów wartościowych uznawanych za zabezpieczenie przez Narodowy Bank Polski;
 2. informację o wartości i liczbie udzielonych w danym okresie sprawozdawczym kredytów płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, wraz ze wskazaniem okresu, na jaki zostały udzielone;
 3. informację o wykonanych transakcjach płatniczych, z uwzględnieniem:
  • liczby i wartości wykonanych transakcji,
  • wartości pobranych opłat i prowizji;
 4. zestawienie funduszy własnych ze wskazaniem ich części składowych i określeniem ich kwoty oraz elementów pomniejszających fundusze własne.

Dane finansowe podaje się z uwzględnieniem ich struktury walutowej, obejmującej następujące waluty:

 1. złoty;
 2. euro; 3) dolar amerykański;
 3. frank szwajcarski;
 4. pozostałe waluty.

Wysokość kwot, wykazywanych w kwartalnym oraz dodatkowym rocznym sprawozdaniu finansowym i statystycznym, podaje się z dokładnością do pełnych złotych, a wartości określane procentowo z dokładnością do setnej części procenta.

Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza sporządza w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.4)).

Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza przekazuje za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez KNF, w formacie zgodnym z wymogami tego systemu.

System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 2, KNF udostępnia krajowym instytucjom płatniczym nieodpłatnie.

Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza przekazuje KNF nie później niż w terminie 20 dni od ostatniego dnia kwartału, za który zostało sporządzone.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej (Dz.U. 2012 poz. 858), Załącznik nr 1.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.