Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: KRS-W5 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Spółdzielnia (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa)
KRS-W5 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa)

Druk KRS-W5 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa)

0(0)
1429
Wersja: 21.02.2014
Obowiązywał od 25.01.2014 do 30.11.2014

Do czego stosuje się KRS-W5

Wniosek KRS-W5 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółdzielni), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.

Do wniosku KRS-W5 należy dołączyć poniższe załączniki:

  1. Jeśli spółdzielnia posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.
  2. Jeśli spółdzielnia powstała przez połączenie lub podział, należy wypełnić załącznik KRS-WH „Sposób powstania podmiotu”.
  3. W celu wpisania informacji na temat sposobu reprezentacji i organu uprawnionego do reprezentacji spółdzielni oraz osób wchodzących w jego skład, należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.
  4. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.
  5. W celu wpisania przedmiotu działalności spółdzielni należy wypełnić załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności”.
  6. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdanie z działalności spółdzielni, należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.
  7. W celu wpisania informacji o pełnomocniku spółdzielni należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”.

 
Jeśli któraś z informacji nie dotyczy wnioskowanego podmiotu należy to pole pozostawić puste. Formularz ma w programie fillUp włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu. Jeżeli występuje możliwość wyboru odpowiedzi należy zaznaczyć "Bez zmian".

Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.
Wnioskodawca wypełnia pola jasne.

We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

Więcej informacji: Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2014 poz. 124) - załącznik nr 1

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF