KPZW ZAL2 Księga protokołów zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) - załącznik 2

Druk KPZW ZAL2 Księga protokołów zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) - załącznik 2

0(0)
1242
Wersja: 06.09.2013
Obowiązuje od 06.09.2013

Do czego stosuje się KPZW ZAL2

Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.

W większość przypadków uchwały zgromadzenia nie pozostają obłożone wymogiem formy notarialnej lub pisemne. Istnieją wyjątki wymagającej formy notarialnej sporządzenia protokołu, której wymagają:

  • zmiana umowy spółki oraz obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 KSH,
  • rozwiązanie spółki.

Nieodchowanie tej formy powoduje nieważność podjętej uchwały.

Nie jest też wymagane protokołowanie przebiegu zgromadzenia, a w szczególności osnowy dyskusji,

Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

Uchwały pisemne, powzięte bez odbycia zgromadzenia wspólników zarząd wpisuje również do księgi protokołów. Księgę prowadzi zarząd spółki.

Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. Uprawnienie to ma charakter bezwzględny i nie może zostać wyłączone ani ograniczone w umowie spółki.

Podstawa prawna

Art. 248 z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013, poz. 1030).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.