IFT-2 (10) (2022-2024) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Druk IFT-2 (10) (2022-2024) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0(0)
4081
Wersja: (10)
Obowiązuje od 12.04.2022

Do czego stosuje się IFT-2 (10)

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna: [Legal basis]: Art. 26 ust. 3, 3b - 3d i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z póżn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.
[Art. 26 par. 3, 3b - 3d and 6 of the Act of 15 February 1992 on legal persons’ income tax (Dz. U. 2019 item 865, with subsequent
amendments), hereinafter referred to as „the Act”.]

Składający: [Submitted by]: Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych/podmiot zobowiązany do sporządzenia informacji (zwany dalej ”podmiotem”). [Tax remitter of lump-sum income tax on legal persons/entity liable to fill out and pass on this form (hereinafter referred to as ”entity”).]

Termin składania: Do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym albo w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
By the last day of the third month of the year following the tax year or in the case of cessation of conducting activity before that date - till the day of
cessation of conducting activity or at the request of taxpayer within 14 days of such a request.]

Otrzymuje: [Obtained by]: Podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, oraz urząd skarbowy, właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. [Taxpayer referred to in Art. 3 par. 2 of the Act and a tax office, competent for taxation of foreign persons].

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2019 poz. 2337) - załącznik nr 12

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.