IFT-1 (16) (2020-2024) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

Druk IFT-1 (16) (2020-2024) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

0(0)
8473
Wersja: (16)
Obowiązuje od 31.12.2020

Do czego stosuje się IFT-1 (16)

IFT-1 (16) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

Uwaga: Formularz obowiązuje od 31 grudnia 2020 roku.

Formularz IFT-1 jest sporządzany na wniosek podatnika (w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku). Sporządzenie informacji IFT-1 nie zwalnia płatnika z obowiązku sporządzenia informacji IFT-1R w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Formularz  IFT-1 składany jest przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w dwóch egzemplarzach. Pierwszy przeznaczony jest  dla podatnika podatku dochodowego,  o którym mowa w art.3 ust.2a ustawy, drugi egzemplarz składany jest do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Ilekroć w informacji jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Za uchybienie obowiązkom płatnika/podmiotu grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Więcej informacji na temat formularza IFT-1: www.platnik.e-pity.pl

Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 2432) - załącznik nr 4

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.