IDPP Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

Druk IDPP Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

0(0)
442
Wersja: 19.12.2003
Obowiązuje od 19.12.2003

Do czego stosuje się IDPP

Identyfikator jednostki samorządu terytorialnego podaje się zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju.

Informacje w kolumnach 5, 6, 7 i 8 części A.4. podaje się zgodnie z siedzibą związku międzygminnego lub związku powiatów.

W przypadku jednostki organizacyjnej funkcjonującej w formie gospodarstwa pomocniczego przy nazwie gospodarstwa pomocniczego należy podać nazwę jednostki budżetowej, z której je wyodrębniono.

W kolumnie 3 części C podaje się:

 • datę pierwszego wpisu jednostki organizacyjnej do właściwego rejestru lub ewidencji w organie rejestrowym lub ewidencyjnym albo jeśli jednostka organizacyjna nie podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji - datę rozpoczęcia działalności w obecnej formie prawnej wskazaną w uchwale tworzącej lub przekształcającej jednostkę organizacyjną lub w jej statucie, oraz
 • w przypadku jednostek organizacyjnych, których jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa osoba prawna ani spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego nie byty założycielami, również datę, od której jednostka organizacyjna podlega jednostce samorządu terytorialnego lub jest przez nią nadzorowana, alb o datę, od której jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa osoba prawna lub spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego posiadają udział w ogólnej wartości kapitału jednostki organizacyjnej zgodnie z datą wpisu do rejestru, a w razie braku wpisu - datą nabycia udziału, wraz z określeniem czynności prawnej, której dokonano w podanym terminie.

W kolumnach 4 części C, 12 części D i 6 części E wymienia się każdą jednostkę samorządu terytorialnego posiadającą udział w ogólnej wartości kapitału jednostki organizacyjnej oraz wielkość tego udziału.

W kolumnach 5 części C, 13 części D i 7 części E wymienia się każdą samorządową osobę prawną, spółkę z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółkę zależną od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, posiadające udział w ogólnej wartości kapitału jednostki organizacyjnej, oraz wiel kość tego udziału.

W kolumnach 9 części C, 17 części D i 11 części E podaje się wartość udziału jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy informacja, oraz udziału każdej samorządowej osoby prawnej jej podległej lub przez nią nadzorowanej, udziału każdej spółki z udziałem tej jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych jej podległych lub przez nią nadzorowanych oraz udziału każdej spółki zależnej od spółek z udziałem tej jednostki samorządu terytorialnego. Podaje się wartość rynkową akcji/udziałów (w przypadku spółek publicznych zgodnie z ceną rynkową akcji z odpowiedniego dnia notowań). Jeżeli wartość rynkowa jest nieokreślona, podaje się wartość nominalną akcji /udziałów według księgi udziałów lub księgi akcyjnej.

W kolumnach 10 części C, 18 części D i 12 części E podaje się wszystkie numery PKD faktycznie prowadzonej działalności. W przypadku jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w różnych działach PKD należy uszeregować numery PKD według kolejności, rozpoczynając od działalności przeważającej (podstawowej).

W kolumnie 11 części C wskazuje się:

 • TAK - gdy jednostka organizacyjna powstała w wyniku przekształcenia innej jednostki organizacyjnej,
 • NIE - gdy jednostka organizacyjna jest podmiotem, który zaczął podlegać jednostce samorządu terytorialnego lub być przez nią nadzorowany w wyniku przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego nadzoru lub zadań organu założycielskiego, albo podmiotem, do którego jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa osoba prawna lub spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego przystąpiły albo który utworzyły.

W kolumnie 12 części C wskazuje się TAK, gdy w roku objętym informacją w stosunku do jednostki organizacyjnej zostały rozpoczęte czynności prawne zmierzające do jej przekształcenia/prywatyzacji albo działania te kontynuowano (w przypadku gdy zostały rozpoczęte w latach poprzednich, lecz nie zostały zakończone). Przez rozpoczęcie procesu przekształcenia/prywatyzacji rozumie się podjęcie przez właściwy organ pierwszej uchwały w sprawie przekształcenia/prywatyzacji jednostki organizacyjnej, będącej w mocy w ostatnim dniu roku objętego informacją. W przypadku upadłości za rozpoczęcie procesu uważa się datę ogłoszenia upadłości przez sąd.

Część D dotyczy jednostek organizacyjnych, przy których w kolumnie 12 części C wskazano „TAK”.

W kolumnie 3 części D podaje się wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, na podstawie których prowadzono przekształcenie/prywatyzację.

W kolumnie 4 części D podaje się datę i rodzaj ostatniej czynności prawnej, związanej z procesem przekształcenia/prywatyzacji, dokonanej w roku objętym informacją w stosunku do przekształcanej/prywatyzowanej jednostki organizacyjnej.

Jeżeli w jednostce organizacyjnej poszczególne wyodrębnione części działalności i związane z nimi zorganizowane części przedsiębiorstwa byty przekształcane/prywatyzowane w odmienny sposób, w kolumnie 5 części D podaje się wszystkie sposoby przekształcenia/prywatyzacji.

W kolumnie 6 części D podaje się wartość zbytych akcji/udziałów, które należały do jednostki samorządu terytorialnego składającej informację, samorządowej osoby prawnej jej podległej lub przez nią nadzorowanej lub spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, według ceny zawartej w umowie sprzedaży.

Kolumny 7, 8 i 9 części D dotyczą zadysponowania mieniem dotychczas należącym do przekształcanej/prywatyzowanej jednostki organizacyjnej wyodrębnionym podczas przekształcenia/ prywatyzacji lub pozostałego w wyniku przekształcenia/prywatyzacji tej jednostki organizacyjnej. Wskazane kolumny wypełnia się dla jednostek organizacyjnych, w przypadku których w wyniku czynności prawnych określonych w kolumnie 5 części D mienie należące do jednostki organizacyjnej lub jego wyodrębnioną część zadysponowano bezpośrednio w wyniku przekształcenia/prywatyzacji albo przekazano jednostce samorządu terytorialnego w celu rozporządzania tym mieniem.

W celu określenia w kolumnie 8 części D formy własności podmiotu podaje się:

 • "sektor samorządowy" - gdy łącznie przeważający udział w ogólnej wartości kapitału podmiotu należy do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych lub spółek zależnych od samorządowych osób prawnych,
 • "sektor państwowy" - gdy łącznie przeważający udział w ogólnej wartości kapitału podmiotu należy do Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
 • "sektor prywatny" - gdy łącznie przeważający udział w ogólnej wartości kapitału podmiotu należy do krajowych osób i jednostek prywatnych,
 • "sektor zagraniczny" - gdy łącznie przeważający udział w ogólnej wartości kapitału podmiotu należy do osób zagranicznych.

W przypadku dysponowania różnymi wartościami mienia w kolumnie 9 części D podaje się wartość najbardziej odzwierciedlającą jego wartość rynkową.

W kolumnie 4 części E podaje się wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, na podstawie których podjęto uchwałę.

W kolumnie 5 części E podaje się dla jednostek organizacyjnych:

 • utworzonych - datę wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji w organie rejestrowym lub ewidencyjnym albo jeśli jednostka organizacyjna nie podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji - datę rozpoczęcia działalności wskazaną w uchwale tworzącej jednostkę organizacyjną lub w jej statucie,
 • które zaczęty podlegać jednostce samorządu terytorialnego lub być przez nią nadzorowane - datę przejęcia nadzoru lub zadań organu założycielskiego, wskazaną w umowie (porozumieniu) lub właściwej uchwale,
 • do których jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa osoba prawna lub spółka z udziałem jednostki samo rządu terytorialnego przystąpiły - datę wpisu do rejestru, a w razie braku wpisu datę nabycia udziału w ogólnej wartości kapitału jednostki organizacyjnej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2004).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.