GEO ZK/ZG-zal(8) Zgłoszenie prac kartograficznych/geodezyjnych - dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielnie wykonanie czynności składających się na zgłoszone prace geodezyjne/kartograficz

Druk GEO ZK/ZG-zal(8) Zgłoszenie prac kartograficznych/geodezyjnych - dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielnie wykonanie czynności składających się na zgłoszone prace geodezyjne/kartograficz

0(0)
562
Wersja: 30.07.2014
Obowiązuje od 12.07.2014

Do czego stosuje się GEO ZK/ZG-zal(8)

Formularz: Zgłoszenie prac kartograficznych/geodezyjnych sporządza wykonawca prac kartograficznych/geodezyjnych i składa do organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Identyfikatorem wykonawcy jest:
- w przypadku gdy wykonawcą jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna - nr REGON;
- w przypadku gdy wykonawcą jest biegły sądowy - nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe;
- w przypadku gdy wykonawcą jest mierniczy górniczy (asystent mierniczego górniczego) - nr świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzeniu kwalifikacji do wykonywania
czynności mierniczego górniczego;
- w przypadku wykonawcy będącego podmiotem zagranicznym - nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w którym ma siedzibę wykonawca.

Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było zamieścić w formularzu.

Wzór zgłoszenia jest zgodny z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924) - załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.