FVKOR(n1) (od 2014) (archiwalny) Faktura korygująca VAT netto (1 pozycja)

Druk FVKOR(n1) (od 2014) (archiwalny) Faktura korygująca VAT netto (1 pozycja)

4.0(1)
6120
Wersja: 01.04.2014
Obowiązywał od 01.01.2014 do 31.12.2017

Do czego stosuje się FVKOR(n1) (od 2014)

Fakturę korygującą wystawia się gdy:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 • udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, otrzymanych wcześniej całości lub części zapłaty dokonanych przed dokonaniem czynności,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca powinna zawierać od 2014 r.:

 • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

o   datę wystawienia;

o   kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

o   imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

o   numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem stosowania numeru NIP-UE;

o    numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem stosowania numeru NIP-UE;

o   datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

o   nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

 • przyczynę korekty;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • w przypadkach innych niż korekta podstawy opodatkowania lub stawka podatku - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Dopuszczalne jest stosowanie również faktur korygujących rabatowych dotyczących wszystkich pozycji. W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca:

 • powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 • może nie zawierać:

o   numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem posługiwania się NIP-UE;

o   datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

o   nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Podstawa prawna

Art. 106a - 106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.