EL/WPS/2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Druk EL/WPS/2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

0(0)
4812
Wersja: 28.05.2020
Obowiązuje od 28.05.2020

Do czego stosuje się EL/WPS/2

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.
Podczas załatwiania sprawy należy przedstawić:

  • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport,
  • wypełniony formularz.

Wymeldować należy się najpóźniej w dniu, w którym dana osoba wyprowadza się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Istnieje możliwość wymeldowania się podczas meldowania w nowym miejscu. Urzędnik wtedy automatycznie wymelduje osobę z poprzedniego miejsca pobytu.

Na zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące:

  • osoby, której dotyczy zgłoszenie podając dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia),
  • adres miejsca pobytu stałego,
  • dane pełnomocnika.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930) - załącznik nr 3

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF