DUCDD Decyzja uchylająca w całości lub w części dotychczasową decyzję

Druk DUCDD Decyzja uchylająca w całości lub w części dotychczasową decyzję

3.0(1)
255
Wersja: 03.07.2012
Obowiązuje od 03.07.2012

Do czego stosuje się DUCDD

Zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego i administracyjnego pozwala na wzruszenie wydanej pierwotnie, nieprawomocnej decyzji organu pierwszej instancji poprzez wydanie decyzji przez organ odwoławczy.

Organ odwoławczy, po wniesieniu środka odwoławczego od pierwotnie wydanej decyzji, wydaje decyzję, w której:

  • utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji albo uchyla decyzję organu pierwszej instancji:
    • w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję - umarza postępowanie w sprawie,
    • w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, albo
  • umarza postępowanie odwoławcze.

Organ odwoławczy może również uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Uchylając decyzję, organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny.

Uchylenie decyzji należy do zwyczajnych środków wzruszenia pierwotnie wydanej decyzji. W przypadkach szczególnych, gdy decyzja stała się prawomocna i nie ma możliwości występować z odwołaniem, strona ma prawo skontrolować wydaną decyzję pod względem jej nieważności lub też sprawdzić poprawność przeprowadzonego postępowania w zakresie możliwości jego wznowienia po zakończeniu go decyzją ostateczną.

Podstawa prawna

Art. 233 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.