DRA-2 (1) Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych

Druk DRA-2 (1) Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych

0(0)
1291
Wersja: (1)
Obowiązuje od 01.04.2021

Do czego stosuje się DRA-2 (1)

Zbiorczą deklarację składa podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty, o której mowa w art13  ust. 1 ustawy.

Termin składania: Do l20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upływa termin na wystawienie faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część.
Miejsce składania: Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług w zakresie usługi.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie opłaty z poz. 19 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt 13 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).

Podstawę obliczenia wysokości opłaty i wysokość opłaty zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1987r.  – Ordynacja podatkowa.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych (Dz.U. 2021 poz. 579).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.