DO/F/1 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Druk DO/F/1 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

0(0)
4656
Wersja: 29.12.2023
Obowiązuje od 29.12.2023

Do czego stosuje się DO/F/1

Utratę lub uszkodzenie dowodu należy zgłosić niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną. Można tego dokonać:

  • posiadacz dowodu osobistego,
  • rodzic, opiekun prawny.

Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

  • w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty , poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie

  • osobiście - w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie

  • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,

Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

Każda utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego wymaga niezwłocznego:

  • zgłoszenia o tym fakcie w organie dowolnej gminy,

  • zgłoszenia w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku osób przebywających za granicą,

  • wystąpienia o wydanie nowego dokumentu do dowolnego organu gminy na terytorium RP.

Dowody osobiste podlegają unieważnieniu z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

Nie można posługiwać się odnalezionym dowodem osobistym, wcześniej zgłoszonym jako utracony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn.zm.); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204 ); Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014r. Nr 1114 ); Ustawa z dnia 07.09.2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 01.01.2001. (Dz.U.z 2007 r. nr 191. poz. 1363); Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2009 r. nr 39, poz. 306); Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 ); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu - załącznik nr 2

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.