DDUD Decyzja dokonująca uzupełnienie decyzji

Druk DDUD Decyzja dokonująca uzupełnienie decyzji

0(0)
139
Wersja: 03.07.2012
Obowiązuje od 03.07.2012

Do czego stosuje się DDUD

Uzupełnienie wydanej pierwotnie decyzji następować może na wniosek podatnika strony postępowania lub też z urzędu. Od tego, kto będzie inicjatorem procesu uzupełnienia treści pierwotnie wydanej decyzji zależy termin, w którym czynności można dokonać. Uzupełnienie decyzji pozostaje trybem szczególnym wzruszania treści decyzji, w stosunku do trybu podstawowego, jakim jest zmiana lub uchylenie aktu prawa.

Co istotne, chodzi o uzupełnienie lub sprostowanie decyzji przez usunięcie z niej jedynie wad nieistotnych, które nie dają podstaw do zmiany lub uchylenia decyzji.

Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Wskazany termin zbiega się zatem z okresem wyczekiwania na uzyskanie przez decyzję prawomocności.

Natomiast organ podatkowy może z urzędu, w każdym czasie, uzupełnić wydaną wcześniej decyzję. Nie istnieją zatem granice czasowe, w których procedura może zostać podjęta.

Uzupełnienie decyzji następuje w drodze decyzji. Odmowa uzupełnienia lub sprostowania decyzji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Odmowa uzupełnienia lub sprostowania decyzji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. W obu przypadkach termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej decyzji. Nie może szkodzić stronie błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania, wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo brak takiego pouczenia.

Podstawa prawna

Art. 213 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.