CIT-ISN (2) Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

Druk CIT-ISN (2) Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

0(0)
1055
Wersja: (2)
Obowiązuje od 30.11.2023

Do czego stosuje się CIT-ISN (2)

Deklaracja CIT-ISN jest deklaracją składaną jako informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej.

Deklarację tę składa spółka nieruchomościowa będąca płatnikiem, o którym mowa w art. 26aa ustawy, albo przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 26c ust. 1 ustawy, gdy dokonuje obowiązki płatnika w imieniu i na rzecz tej spółki.

Deklarację należy składać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym u podatnika powstał dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy).

Formularz należy złożyć urzędu skarbowego właściwego dla istoty sprawy.

Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Wzór formularza obowiązuje od 28 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 26aa ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą"

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF