CIT-8E (4) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych

Druk CIT-8E (4) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych

0(0)
4109
Wersja: (4)
Obowiązuje od 31.12.2023

Do czego stosuje się CIT-8E (4)

CIT-8E (4) dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2022 roku.

Formularz składają podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, o których mowa w art. 28j ust. 1 ustawy, podlegający opodatkowaniu w roku podatkowym ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy, zwanym dalej "ryczałtem". Deklarację należy składać do końca trzeciego miesiąca następnego roku (do końca marca) - art. 29r ust. 1 ustawy.. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Podatnik wybierając ryczałt stosuje wyłącznie przepisy rozdziału 6b ustawy, z pominięciem pozostałych przepisów ustawy określających zasady opodatkowania. Rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem jest rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Zgodnie z art. 28f ustawy opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących czterech lat podatkowych, przy czy opodatkowanie ryczałtem przedłuża się o kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących lat czterech lat podatkowych. Jeżeli podatnik nie chce kontynuować opodatkowania ryczałtem, składa informację o rezygnacji z takiego opodatkowania w deklaracji składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik stosował to opodatkowanie.

Do CIT-8E (4) można dołączyć następujące załączniki - formularze będą dostępne również w programie fillup: CIT/EZ.

Podstawa prawna

Art. 28r ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF