Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: CIT-7 (12) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-7 (11) (archiwalny) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-7 (11) (archiwalny) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

00
1313
Wersja: (11)
Obowiązywał od 30.06.2018 do 30.11.2019

Do czego stosuje się CIT-7 (11)

Informację o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych składa osoba prawna, zwana dalej "płatnikiem”, która jest obowiązana (w związku z pobraniem podatku dochodowego, o którym mowa w art.22 ustawy) przesłać podatnikowi informację o wysokości pobranego podatku - art.26 ustawy.

Formularz CIT-7 należy składać do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z art.26 ust.1, 2 i 6 ustawy pobrano podatek.

Adresatem informacji jest podatnik uzyskujący dochody (przychody), o których mowa w art.10 ust.1 ustawy.

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie na uszczuplenie podatku grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
Wzór formularza obowiązuje od 30 czerwca 2018 r.
Zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem roku podatkowego podatnika, który rozpoczął się przed tą datą.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą". Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 1268) - załącznik nr 11.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF