CEIDG-RB (3.0) Informacja o rachunkach bankowych

Druk CEIDG-RB (3.0) Informacja o rachunkach bankowych

0(0)
5664
Wersja: 3.0
Obowiązuje od 13.01.2023

Do czego stosuje się CEIDG-RB (3.0)

Formularz CEIDG-RB  dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Druk CEIDG-RB jest załącznikiem do formularza CEIDG-1 i służy do podawania informacji o rachunkach bankowych.

Wniosek w wersji papierowej należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. 

CEIDG-RB można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, listownie - w tym przypadku  istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do Wniosku) podpisu oraz elektronicznie. Wniosek składamy w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Również  zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Instrukcja wypełniania:

  1. Część CEIDG-RB należy wypełniać pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń.
  2. Można wskazać rachunki posiadane w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.
  3. Można podać wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  4. Rubrykę 6 należy wypełnić, o ile dotyczy.
  5. Wypełniony wniosek należy podpisać.

Więcej informacji na temat wypełnienia druku CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl

Podstawa prawna

- Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.); - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 2023 poz. 1090)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF