AKC-R (7) (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

Druk AKC-R (7) (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

2.6(8)
6244
Wersja: (7)
Obowiązywał od 01.11.2019 do 30.06.2021

Do czego stosuje się AKC-R (7)

Miejscem składania formularza AKC-R (7) jest:

1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej albo ze względu na adres zamieszkania osoby fizycznej (art. 14 ust. 3 i 4 ustawy).
2. Naczelnik urzędu skarbowego wybrany przez podatnika (art. 14 ust. 4a–4f ustawy).
3. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście w Warszawie – w pozostałych przypadkach (art. 14 ust. 10 ustawy).

Za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Pola jasne wypełnia podmiot, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2019 poz. 1892) - załącznik nr 1; Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2020 poz. 2046).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF