Kryteria wyszukiwania:
Liczba dostępnych formularzy: 1807
Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • DPR Dokument potwierdzający recykling
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling określa wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling oraz szczegółowe zasady...
  1369
  Brak głosów
 • ZWMPS(n) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania...
  1364
  Brak głosów
 • RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
  Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia się wszystkich...
  1363
  Brak głosów
 • KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, ...
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami...
  1362
  Brak głosów
 • KRS-WF Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych ...
  Wniosek KRS-WF Założyciele stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej i służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu...
  1359
  Brak głosów
 • CIT-ST (7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z ...
  CIT-ST składają podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez...
  1359
  Brak głosów
 • WUN Wypowiedzenie umowy najmu
  Przepisy prawa zawierają ściśle określone zasady wypowiadania umowy najmu w przypadku, gdy jedną ze stron jest konsument. W innym przypadku istnieją zasady wskazane w ustawie - kodeks cywilny, lecz pozostają one modyfikowalne umownie. Strony mogą zatem dowolnie w...
  1358
  Brak głosów
 • KRS-W5 (od 2014) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (spółdzielcza ...
  Wniosek KRS-W5 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółdzielni), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu...
  1357
  Brak głosów
 • ZWMPS (archiwalny) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania...
  1356
  Brak głosów
 • KPIR (archiwalny) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW służy do bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych. KPIR zobowiązane są prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki...
  1353
  Brak głosów