Kryteria wyszukiwania:
Liczba dostępnych formularzy: 1819
Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • NFZ WNE-123 Wniosek o wydanie formularza E-123
  Formularz E 123  wydawany jest w sytuacji gdy osoba jest pracownikiem najemnym lub prowadzi działalność na własny rachunek, która uległa wypadkowi przy pracy lub zapadła na chorobę zawodową i: przebywa czasowo na terytorium innego państwa członkowskiego...
  1371
  Brak głosów
 • ZWMPS(n) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania...
  1365
  Brak głosów
 • WUAUPC Wypowiedzenie Umowy Abonenckiej UPC
  Umowa o świadczenie usługi abonenckiej UPC należy do tzn. umów nienazwanych, w których szczególną rolę odgrywają zapisy wewnątrz umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej dla celów dowodowych i...
  1365
  Brak głosów
 • KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, ...
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami...
  1365
  Brak głosów
 • RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
  Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia się wszystkich...
  1364
  Brak głosów
 • WUN Wypowiedzenie umowy najmu
  Przepisy prawa zawierają ściśle określone zasady wypowiadania umowy najmu w przypadku, gdy jedną ze stron jest konsument. W innym przypadku istnieją zasady wskazane w ustawie - kodeks cywilny, lecz pozostają one modyfikowalne umownie. Strony mogą zatem dowolnie w...
  1359
  Brak głosów
 • KRS-WF Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych ...
  Wniosek KRS-WF Założyciele stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej i służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu...
  1359
  Brak głosów
 • CIT-ST (7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z ...
  CIT-ST składają podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez...
  1359
  Brak głosów
 • KRS-W5 (od 2014) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (spółdzielcza ...
  Wniosek KRS-W5 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółdzielni), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu...
  1357
  Brak głosów
 • ZUS OL-4 Sprzeciw do orzeczenia lekarza orzecznika
  Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na miejsce...
  1357
  Brak głosów