Kryteria wyszukiwania:
Liczba dostępnych formularzy: 2375
Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • PoSŚP Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
  Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo...
  478
  Brak głosów
 • RUCP Rozwiązanie umowy Cyfra Plus
  Prawo wypowiedzenia umowy abonenckiej powinno wynikać z wcześniej zawartej umowy. Gdyby w umowie nie było zapisu wskazującego na kwestię wypowiedzenia, umowa na czas określony kończy się w terminie, na jaki ją zawarto. W przypadku umowy na czas nieokreślony,...
  477
  Brak głosów
 • CIT-7 (9) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych ...
  Informację o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych składa osoba prawna, zwana dalej "płatnikiem”, która jest obowiązana (w związku z...
  476
  Brak głosów
 • KRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników
  Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w KRUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej rolniczej. Wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS właściwej ze względu na miejsce zameldowania...
  475
  Brak głosów
 • ZUS Z-7 (archiwalny) Zastępcza asygnata zasiłkowa
  W przypadku podziału zasiłku chorobowego lub opiekuńczego na części, dla którego zasiłku wydany został jeden dokument ZUS ZLA konieczne jest wystawienie asygnaty zastępczej. Wystawić ją należy również w przypadku wypłaty zasiłku na podstawie każdego...
  473
  Brak głosów
 • ZUS Z-17 (archiwalny) Karta zasiłkowa
  Zakład pracy zobowiązany jest, jako płatnik wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, prowadzić ewidencję wypłacanych zasiłków społecznych z tytułu czasowej niezdolności pracownika do pracy. Zobowiązanie dotyczy...
  472
  Brak głosów
 • ZUS OoSRiMONK Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie ...
  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do stanu faktycznego sprawy, należy...
  472
  Brak głosów
 • WoUDUM Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania...
  472
  Brak głosów
 • ZUS-WOTP (archiwalny) Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
  Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie czasu, ustalonym z Zakładem, bez...
  472
  Brak głosów
 • NIP-8 (1)-B.4 Załącznik do NIP-8: Adresy miejsc prowadzenia działalności
  Formularz NIP-8 przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie: rejestru przedsiębiorców,  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakład...
  471
  Brak głosów