Kryteria wyszukiwania:
Liczba dostępnych formularzy: 2407
Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • ZWC-gn Zlecenie wykonania czynności / pracy w godzinach nadliczbowych
  Praca poza standardowym wymiarem czasu pracy, zarówno w przypadku pracy w nocy jak i w dzień stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w tych godzinach występuje zarówno przy dziennym, jak i tygodniowym czy miesięcznym rozliczeniu wymiaru czasu pracy...
  486
  Brak głosów
 • D - N Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe - ...
  Podstawa prawna: Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników...
  486
  Brak głosów
 • ZUS ZAS-23 Wniosek o skrócenie/wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
  Zasiłek macierzyński przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.) Do wniosku o skrócenie/wstrzymanie...
  485
  Brak głosów
 • ZUS Z-7 (archiwalny) Zastępcza asygnata zasiłkowa
  W przypadku podziału zasiłku chorobowego lub opiekuńczego na części, dla którego zasiłku wydany został jeden dokument ZUS ZLA konieczne jest wystawienie asygnaty zastępczej. Wystawić ją należy również w przypadku wypłaty zasiłku na podstawie każdego...
  484
  Brak głosów
 • ZUS-WOOTP (od XI 2013) Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
  Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie czasu, ustalonym z Zakładem, bez...
  484
  Brak głosów
 • ZUS Z-17 (archiwalny) Karta zasiłkowa
  Zakład pracy zobowiązany jest, jako płatnik wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, prowadzić ewidencję wypłacanych zasiłków społecznych z tytułu czasowej niezdolności pracownika do pracy. Zobowiązanie dotyczy...
  483
  Brak głosów
 • ZUS OoSRiMOK Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej ...
  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do stanu faktycznego sprawy, należy zaznaczyć...
  481
  Brak głosów
 • RSMDOPP Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
  Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
  481
  Brak głosów
 • PoSŚP Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
  Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo...
  479
  Brak głosów
 • WoUDUM Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania...
  479
  Brak głosów