ZUS Rp-2a (od VII 2015) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (część dalsza z formularza ZUS Rp-2 III. Dane członków rodziny ubiegających się o rentę)

Wersja: 22.07.2015 | Pobrań: 1527 | Obowiązuje od: 2015-07-22
Brak głosów

Opis: ZUS Rp-2a (od VII 2015) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (część dalsza z formularza ZUS Rp-2 III. Dane członków rodziny ubiegających się o rentę)

Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej. Złożenie wniosku o rentę rodzinną po osobie (świadczeniobiorca, ubezpieczony) urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r. jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o ustalenie rekompensaty przysługującej na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – jeżeli uprzednio nie została ona ustalona, a osoba zmarła spełniała warunki do emerytury na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub miała przyznaną z urzędu emeryturę na podstawie art. 24a wym. ustawy oraz legitymowała się wymaganym okresem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS, właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o rentę; jeżeli wniosek dotyczy również renty zagranicznej, może zostać złożony w wyznaczonej przez Prezesa ZUS jednostce organizacyjnej realizującej umowy międzynarodowe. Informację o adresach tych jednostek można uzyskać w każdym Oddziale / Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu www.zus.pl.

Wniosek o rentę podpisuje osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez zainteresowanego na piśmie lub ustnie do protokołu.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło w formie przewidzianej dla zgłoszenia wniosku, tj. papierowej lub elektronicznej nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

Małżonek (wdowa, wdowiec) niespełniający warunków do renty rodzinnej i niemający niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do
okresowej renty rodzinnej:
1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża / żony,
2) w okresie uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifi kacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża / żony.

Informacje dotyczące warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej, w tym zasad uwzględniania okresów ubezpieczenia za
granicą przy ustalaniu prawa i obliczaniu polskich rent można uzyskać w każdym Oddziale / Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach
internetowych ZUS www.zus.pl.

Niewskazanie w części II pkt 11 wniosku okresów ubezpieczenia / zamieszkania za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Szwajcarii i nieprzedłożenie dokumentów, z których wynika ubezpieczenie w tym państwie skutkuje tym, iż postępowanie międzynarodowe o świadczenie z tego państwa nie zostanie wszczęte, a data zgłoszenia wniosku w ZUS nie zostanie uwzględniona przez instytucję zagraniczną jako data złożenia wniosku o świadczenie zagraniczne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Dz. U. z 2004r. Nr 39 poz. 353 ze zm.

Cechy formularza:

Formularze archiwalne:

  1. ZUS Rp-2a obowiązywał do dnia: 2015-07-21
  2. ZUS Rp-2a obowiązywał do dnia: 2015-01-18
  3. ZUS Rp-2a obowiązywał do dnia: 2014-10-20
  4. ZUS RP-2A obowiązywał do dnia: 2013-09-11

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.