Aktualnie obowi─ůzuj─ůcy druk:

ZPS(n) (archiwalny) Zgłoszenie pobytu stałego

ZPS (archiwalny) Zgłoszenie pobytu stałego online

Wersja: 25.10.2012 | Pobrań: 1115
Brak głosów

Opis: ZPS (archiwalny) Zgłoszenie pobytu stałego

Zameldowanie osoby w lokalu jest czynno┼Ťci─ů rejestracyjn─ů, potwierdzaj─ůc─ů wy┼é─ůcznie fakt pobytu osoby w tym lokalu i nast─Öpuje pod oznaczonym adresem. Adres okre┼Ťla si─Ö przez podanie:
 • w gminach, które uzyska┼éy status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz kodu pocztowego,
 • innych gminach - nazwy miejscowo┼Ťci, numeru domu i lokalu, nazwy gminy, nazwy województwa, kodu pocztowego oraz nazwy ulicy, je┼╝eli w miejscowo┼Ťci wyst─Öpuje podzia┼é na ulice.

W tym samym czasie mo┼╝na mie─ç tylko jedno miejsce pobytu sta┼éego oraz pobytu czasowego trwaj─ůcego ponad 3 miesi─ůce.

Osoba przebywaj─ůca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowi─ůzana zameldowa─ç si─Ö w miejscu pobytu sta┼éego lub czasowego trwaj─ůcego ponad 3 miesi─ůce najpó┼║niej w 30. dniu, licz─ůc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje si─Ö w miejscu tego pobytu, z jednoczesnym zg┼éoszeniem zamierzonego czasu jego trwania.

Dokonuj─ůc zameldowania na pobyt sta┼éy lub pobyt czasowy trwaj─ůcy ponad 3 miesi─ůce z równoczesnym wymeldowaniem si─Ö z dotychczasowego miejsca pobytu sta┼éego albo pobytu sta┼éego i pobytu czasowego trwaj─ůcego ponad 3 miesi─ůce albo pobytu czasowego trwaj─ůcego ponad 3 miesi─ůce osoba wype┼énia i podpisuje formularz „Zg┼éoszenie pobytu sta┼éego” albo „Zg┼éoszenie pobytu czasowego trwaj─ůcego ponad 3 miesi─ůce” zg┼éaszaj─ůc w organie gminy dane wymagane ustaw─ů i wskazuj─ůc adres lub adresy z których ma zosta─ç wymeldowana.

Pobytem sta┼éym jest zamieszkanie w okre┼Ťlonej miejscowo┼Ťci pod oznaczonym adresem z zamiarem sta┼éego przebywania.

Wymagane dokumenty (zameldowanie na pobyt stały obywateli RP)

 • wype┼éniony i podpisany formularz „Zg┼éoszenie pobytu sta┼éego”, zawieraj─ůcy okre┼Ťlone ustaw─ů dane dotycz─ůce osoby oraz nowego miejsca zameldowania a tak┼╝e potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez w┼éa┼Ťciciela lub inny podmiot dysponuj─ůcy tytu┼éem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego z┼éo┼╝enia;
 • za┼Ťwiadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt sta┼éy;
 • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalaj─ůcy na ustalenie to┼╝samo┼Ťci (osoby niepe┼énoletnie nieposiadaj─ůce dokumentu stwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç – odpis skrócony aktu urodzenia);
 • do wgl─ůdu dokument potwierdzaj─ůcy tytu┼é prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z ksi─Ögi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie s─ůdu lub inny dokument po┼Ťwiadczaj─ůcy tytu┼é prawny do lokalu;

Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów:
Urz─ůd gminy w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na nowe miejsce pobytu osoby.

Termin i sposób za┼éatwienia sprawy w organie:
W chwili przyj─Öcia zg┼éoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzaj─ůcy  zameldowanie wa┼╝ny przez 2 miesi─ůce od dnia wystawienia.

Opłaty:
Brak.

Uwagi:

 • zg┼éoszenie urodzenia dziecka dokonane we w┼éa┼Ťciwym urz─Ödzie stanu cywilnego zast─Öpuje zameldowanie. Dat─ů zameldowania dziecka jest data sporz─ůdzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce pobytu sta┼éego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu sta┼éego - organ w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce pobytu czasowego trwaj─ůcego ponad 3 miesi─ůce. Zameldowanie nast─Öpuje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urz─Ödu stanu cywilnego, który sporz─ůdzi┼é ten akt, bez konieczno┼Ťci wype┼éniania formularza „Zg┼éoszenie pobytu sta┼éego”;
 • zameldowania w miejscu pobytu sta┼éego mo┼╝na dope┼éni─ç przez pe┼énomocnika, legitymuj─ůcego si─Ö pe┼énomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pó┼║n. zm.3), po okazaniu przez pe┼énomocnika do wgl─ůdu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalaj─ůcego na ustalenie to┼╝samo┼Ťci;
 • za osob─Ö nieposiadaj─ůc─ů pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych obowi─ůzek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawuj─ůca nad ni─ů faktyczn─ů opiek─Ö.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludno┼Ťci i dowodach osobistych (Dz.U.2006.139.993 z p├│┼║n. zm. tekst ujednolicony);
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 264, poz. 1573 j.t);
Rozporz─ůdzenie Ministra Spraw Wewn─Ötrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zg┼éaszania i przyjmowania danych niezb─Ödnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludno┼Ťci i ewidencji wydanych i uniewa┼╝nionych dowod├│w osobistych (Dz. U. 2012 r. Nr 1475);
Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043),
Rozporz─ůdzenie Ministra Spraw Wewn─Ötrznych w sprawie trybu przekazywania danych pomi─Ödzy organami prowadz─ůcymi ewidencj─Ö ludno┼Ťci oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz.U. 2012, Poz. 1480).

Cechy formularza:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programist├│w:

Zobacz format pliku XML dla programist├│w D R

Komentarze u┼╝ytkownik├│w:

Dodaj Tw├│j komentarz

Tre┼Ť─ç tego pola jest prywatna i nie b─Ödzie udost─Öpniana publicznie.
 • Adresy internetowe s─ů automatycznie zamieniane w odno┼Ťniki, kt├│re mo┼╝na klikn─ů─ç.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki ko┼äca linii i akapitu dodawane s─ů automatycznie.