Kryteria wyszukiwania:
Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • DO-2 B (1) (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość ...
  Do złożenia deklaracji obowiązany jest: właściciel budynku jednorodzinnego; właściciel budynku wielorodzinnego (w przypadku wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej w imieniu wszystkich lokatorów deklarację składa zarządca wsp...
  398
  Brak głosów
 • WoZPD Wniosek o zajęcie pasa drogowego
  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji. Zezwolenie wydawane jest na czas określony. W...
  398
  Brak głosów
 • WoRWP-T Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu Toruń
  Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela, w przypadku: przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podst. zaświadczenia o demontażu...
  400
  Brak głosów
 • ZUS RD-2 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de ...
  Kwestie związane z pomocą publiczną reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), która odwołuje się do Traktatu o funkcjonowaniu Unii...
  401
  Brak głosów
 • UoNSG Umowa najmu stanowiska garażowego
  Umowa najmu stanowiska garażowego Zawarcie umowy najmu stanowiska garażowego nie jest do końca działaniem prawnie prawidłowym. Dopuszcza się prawo do korzystania z miejsca na zasadzie quoad usum (to co faktycznie wykorzystuję). Interpretacja umowy...
  401
  Brak głosów
 • GUS F-01/o (2014) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek ...
  Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępnione. Służą wyłącznie do zbiorczych opracowań i analiz statystycznych (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r....
  402
  Brak głosów
 • ZoPP Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
  Zgłoszenie przestępstwa można dokonać zarówno co do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, jak i publicznego. Zgłoszenie wywiera jednak w obu przypadkach inny skutek. W sytuacji przestępstw ściganych  z oskarżenia publicznego...
  402
  Brak głosów
 • LWS Lista wspólników spółki
  Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub...
  403
  Brak głosów
 • PCC-2 (6) (archiwalny) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika
  Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Wypełniony formularz PCC-2 można składać w wersji elektronicznej....
  403
  Brak głosów
 • DWek Deklaracja wekslowa
  Deklaracja wekslowa Deklaracja wekslowa wypełniana jest i przekazywana z reguły z wekslem in blanco. Stwierdza ona, w jaki sposób i w jakich okolicznościach możliwe jest wypełnienie wystawionego weksla
  404
  Brak głosów