Kryteria wyszukiwania:
Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • WoRORT (od 2014) Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiana danych
  Operator wyznaczony zawiadamia użytkownika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika: w przypadku złożenia zgłoszenia przesyłką listową, z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego, wysyła zawiadomienie o nadaniu...
  390
  Brak głosów
 • DzP Dziennik praktyk
  Wypełniony dziennik praktyk studenckich, zawodowych lub szkolnych jest podstawą wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk. Zaświadczenie nie posiada ustawowego wzoru i nie jest regulowane standardami ustawowymi. Stąd właśnie obowiązek kontroli...
  391
  Brak głosów
 • OWoP Odrzucenie wniosku o podwyżkę
  Odrzucenie wniosku o podwyżkę Pracodawca nie ma obowiązku zaakceptowania wniosku pracownika w sprawie podwyższenia wynagrodzenia za pracę. Automatyczna podwyżka wynagrodzenia następuje wyłącznie w przypadku zmiany wynagrodzenia minimalnego na wyższe...
  391
  Brak głosów
 • ZUS UWDD Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
  Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE na podstawie art...
  391
  Brak głosów
 • PPS-1 (1) (archiwalny) Pełnomocnictwo szczególne
  Wzór formularza został przygotowany na podstawie projektu rozporządzenia znajdującego się w legislacji. Formularz PPS-1 (1) może złożyć: podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia lub wnioskujący o wydanie...
  392
  Brak głosów
 • WoWPBR-Po (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Poznań
  Formularz archwialny, obowiązywał do 31.03.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę Poznań oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Poznań.
  394
  Brak głosów
 • PZN Prośba o zwrot nadpłaty
  Kwoty nadpłacone zarówno w stosunku do organów państwa, jak i kontrahentów lub innych osób stanowią formę świadczenia nienależnego, które powinno zostać zwrócone osobie lub firmie, która daną kwotę...
  395
  Brak głosów
 • DOP-2 (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie ...
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), zwana dalej ucpg. Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej...
  395
  Brak głosów
 • WKDR Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny / wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
  Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej: rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; małżonek...
  396
  Brak głosów
 • PB-2 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  Pozwolenie na budowę jest to dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa...
  397
  Brak głosów